Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” dürli takyk elektron transformatorlary öndürmäge gönükdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.2001-nji ýylyň mart aýynda döredilen bu kompaniýanyň köp ýyllyk professional transformator önümçilik tejribesi bar.Kompaniýa merkezi Şandong welaýatynyň Dezhou şäheriniň Tianqu New etrabynda ýerleşýär.

Öňküsi hökmünde Gonkong Dongming kompaniýasy tarapyndan goýlan Dongming Transformer Zawodyna bil baglaýarys we köp sanly özgertmelerden soň tebigy paýdarlar tarapyndan maýa goýlan häzirki zaman hususy kärhana bolduk.Korporatiw dolandyryş gurluşy düşnükli, dolandyryş gurluşy ylmy we işgärler doly enjamlaşdyrylan.Kompaniýa, gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy birleşdirip, önüm gözlegleri we ösüşi bilen ýolbaşçylyk edilýär.Kompaniýanyň 21 patenti we 2 programma üpjünçiligi bar.

Täze önümler bilen iş salyşanymyzda, mukdaryna goşmaça üns berýäris.Bu önümçilik işleriniň umumy bahasyna we girdejisine täsir edip biler.
Kompaniýa esasy önümlerini öz içine alýan senagat gözegçiligi bölümini döretdi: JBK seriýaly transformatorlar, reaktorlar, QZB transformatorlary, halka transformatorlary, akylly sero transformatorlary, üç fazaly gury görnüşli transformatorlar, guty görnüşli transformatorlar, ýörite transformatorlar we ş.m.Esasy önümleri öz içine alýan pes ýygylykly iş bölümini dörediň: pin transformator, küýze transformator, gurşun
transformator we beýleki önümler;Esasy önümleri öz içine alýan ýokary ýygylykly iş bölümini dörediň: elektrik transformatorlaryny, planar transformatorlary, tor transformatorlaryny, SQ induktiw transformatorlary, induktiw rulonlary we ş.m.

Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri ISO9001, CQC, CE, UL, QC080000 we beýleki şahadatnamalardan geçdi.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda 10-dan gowrak ýurda we sebite satylýar.

Önümlerimiz

Önümlerimiziň ähli tapgyry müşderi bolup biler.

IMG_064222

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda gysga wagtyň içinde önümleriň we programmalaryň ösüşini we dizaýnyny tamamlamak, dürli müşderileriň özboluşly we aýratynlaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin güýçli we tejribeli gözleg we dizaýn toparymyz bar.Şol bir wagtyň özünde, dürli tehniki görkezijileriň durnuklylygyny we önümlerimiziň hiliniň ygtybarlylygyny doly üpjün etmek üçin ösen awtomatiki önümçilik enjamlary, üstünlikli önümçilik dolandyryş tejribesi we öňdebaryjy şäher esasy barlaghanalary bar.

“Dezhou Sinping Electronics”, arassa önümçiligi dolandyrmak, çylşyrymly hil talaplary we innowasiýa ussatlygy bilen meşgullanýar we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli önümleri we umumy çözgütleri yzygiderli döredýär.Sinping ruhuny özüne ynam, öz-özüňi kämilleşdirmek we kämillik derejesini güýçlendirmek we "transformatorlaryň dünýä markasyny döretmek we global transformatorlary özleşdirmek merkezine öwrülmek" maksadyna ýetmek üçin ösüş maksadymyz.Kompaniýa, has gowy ertir döretmek üçin pudakda belent ideallary bolan adamlar bilen ýakyndan işleşmäge taýýardyr.

Biz hakda
Awtomatiki önümçilik liniýasy

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)