Akylly öý üçin pes ýygylykly transformator

habarlar

“Akylly öý”, toplumlaýyn sim tehnologiýasy, tor aragatnaşygy tehnologiýasy, howpsuzlygy goramak tehnologiýasy, awtomatiki dolandyryş tehnologiýasy, ses we wideo tehnologiýasy we ýaşaýyş jaýlary we maşgala tertibi üçin netijeli dolandyryş ulgamyny ulanmak arkaly öý durmuşy bilen baglanyşykly desgalary birleşdirip, ýaşaýyş jaýyna esaslanýar. jaýyň howpsuzlygyny, amatlylygyny, rahatlygyny we çeperçiligini ýokarlandyrmak, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlaýyş gurşawyna düşünmek üçin akylly öý ses we wideo enjamlary, yşyklandyryş ulgamy, perde gözegçiligi, kondisioner gözegçiligi ýaly ähli öý enjamlaryny birleşdirýär. , howpsuzlyk enjamy, sanly wideo ulgamy, wideo hyzmaty wideo kabinet ulgamy we Internet enjamlary tehnologiýasy arkaly öý enjamlaryny dolandyrmak, yşyklandyryş gözegçiligi, telefon uzakdan dolandyrmak, ýapyk we daşarky uzakdan dolandyrmak, ogurlyga garşy duýduryş, daşky gurşawa gözegçilik, HVAC dolandyryşy Infragyzyl ugradyş we programmirläp bolýan wagt gözegçiligi.

Akylly öý (elektrik eşikleri asýan) * Transformator önüminiň ady: güýç transformator modeli: DB3513453

EI görnüşli transformator (güýç transformatory we pes ýygylykly transformator diýlip hem atlandyrylýar) aşakdaky aýratynlyklara eýedir: 1. ýüküň pesligi, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, pes ses we magnit syzmagy, ýokary iş netijeliligi, 2. ýokary DC superpozisiýa aýratynlyklary: ýokary elektrik güýji, 3. ýokary izolýasiýa garşylygy, gowy durnuklylyk we ýowuz gurşawda ýokary ygtybarlylyk.4. ýönekeý gurluş, arzan baha we ş.m.

Tehniki görkezijiler müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
1.Göçürilen naprýa 220eniýe 220V ~ 230V ýa-da 110V ~ 120V ýa-da 380V50Hz-60Hz, polifaza müşderiler tarapyndan hem kesgitlenip bilner.
2. Çykyş naprýa .eniýesi: müşderileriň parametrlerine görä kesgitlenýär.
3. Temperaturanyň ýokarlanmagy: 4. Tolkun şekilli ýoýulma: <0,1%.
5.Izolýasiýa güýji: 2000V, 1 minutlap bökdençlik ýok.
6.Izolýasiýa garşylygy: ýere izolýasiýa izolýasiýa garşylygy ≥ 2.2
Hil kepilligi, gowy hyzmat, çalt netijelilik, ýokary hilli, has güýçli, has täsirli, has çydamly we has ygtybarly, uýgunlaşma has güýçli we daşky görnüşi owadan.Gowy görnüşi we ululygy, has gowy müşderi tejribesi.Gaplamak derejesindäki artykmaçlyklar: önüm önümiň derejesini ýa-da marka manysyny has gowy görkezip biler ýaly, öndüriji önümiň gaplanyşyny hakyky zerurlyklara görä gowulandyrýar;Amatlylyk we ş.m.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)