Habarlar

 • Häzirki üýtgeýänleriň klassifikasiýasy we tanyşdyrylyşy

  Häzirki üýtgeýänleriň klassifikasiýasy we tanyşdyrylyşy

  Häzirki transformator (CT) üýtgeýän toky ölçemek üçin ulanylýan transformatoryň bir görnüşidir.Ikinji derejedäki esasy tok bilen proporsional tok döredýär.Transformator has uly naprýa .eniýäni ýa-da tok bahasyny aňsatlaşdyrylan kiçijik standart bahasyna sazlaýar ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilen “Akylly öý” sergisine 23 2023-5-16-18)

  Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilen “Akylly öý” sergisine 23 2023-5-16-18)

  2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilen “Akylly öý” sergisine “Dezhou Sinping Electronics Co. Ltd.” -iň içerki we daşary ýurt satuw menejerleri we tehniki inersenerleri gatnaşdy.12-nji Hytaý (Şençzhenen) Halkara akylly öý sergisi, gysgaldylan “C-SMART2023 ″” ...
  Koprak oka
 • Europeanewropaly müşderiler üçin zawod iberiş ssenarisi

  Europeanewropaly müşderiler üçin zawod iberiş ssenarisi

  “Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” 30 ýyllyk taryhy bar.Ösen enjamlar we ökde işgärler bilen kompaniýa dürli pes woltly transformator önümlerini öndürip biler. Esasanam PCB tagtalarynda ulanylýan pes ýygylykly küýze önümleri.Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.-iň öz belligi bar ...
  Koprak oka
 • “Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” aýallar gününiň abadançylygyny berdi

  “Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” aýallar gününiň abadançylygyny berdi

  Mart ajaýyp möwsüm, mart bolsa gülleýän möwsümdir.2023-nji ýylyň 8-nji martynda Halkara aýallar güni bellenilişi ýaly geler.“8-nji mart” Halkara Aýal-gyzlar gününi bellemek üçin kompaniýanyň aýal işgärlere edýän aladasyny we aladasyny görkeziň we prom ...
  Koprak oka
 • Akylly öý üçin pes ýygylykly transformator

  Akylly öý üçin pes ýygylykly transformator

  “Akylly öý” ýaşaýyş jaýyna esaslanýar, toplumlaýyn sim tehnologiýasy, tor aragatnaşygy tehnologiýasy, howpsuzlygy goramak tehnologiýasy, awtomatiki dolandyryş tehnologiýasy, ses we wideo tehnologiýasy we ... üçin netijeli dolandyryş ulgamyny döretmek arkaly öý durmuşy bilen baglanyşykly desgalary birleşdirýär.
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk önümçiligi üçin “işe başlamagyň we önümçilige täzeden başlamagyň ilkinji sapagy” okuw işini ýerine ýetiriň

  Howpsuzlyk önümçiligi üçin “işe başlamagyň we önümçilige täzeden başlamagyň ilkinji sapagy” okuw işini ýerine ýetiriň

  “Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” howpsuzlyk önümçiligi üçin “işe başlamagyň we önümçilige täzeden başlamagyň ilkinji sapagy” okuw işini amala aşyrdy, Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.-iň ähli işgärleri asuda we asuda Bahar baýramyny bellediler.Bu gün ilkinji gün ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa Täze ýyly bellemek üçin Täze ýyl harytlaryny iberýär

  Kompaniýa Täze ýyly bellemek üçin Täze ýyl harytlaryny iberýär

  Bahar baýramy golaýlap barýarka, ähli işgärlere soňky bir ýylda eden zähmetleri üçin minnetdarlyk bildirmek we kompaniýanyň kärdeşler arkalaşygynyň birleşmegi we ýerleşdirilmegi bilen kompaniýanyň täze ýyla bolan çuňňur söýgüsini we arzuwlaryny bildirmek üçin ýyly Bahar baýramy ...
  Koprak oka
 • Transformator bilimleri

  Transformator bilimleri

  Transformator, AC naprýa .eniýesini üýtgetmek üçin elektromagnit induksiýa ýörelgesini ulanýan enjam.Onuň esasy düzüm böleklerine esasy rulon, ikinji derejeli rulon we demir ýadrosy girýär.Elektronika hünäri boýunça, köplenç transformatoryň kölegesini görüp bilersiňiz, iň köp ýaýran elektrik üpjünçiliginde c ...
  Koprak oka
 • Eltip beriş senesini üpjün etmek üçin biri-biriňiz bilen hyzmatdaşlyk ediň

  Eltip beriş senesini üpjün etmek üçin biri-biriňiz bilen hyzmatdaşlyk ediň

  Elmydama kynçylyklardan has köp ýol bar.Eltip beriş senesini üpjün etmek üçin biri-birimiz bilen hyzmatdaşlyk etmelidiris.Hytaýda COVID-19-yň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek kem-kemden liberallaşdyrylmagy bilen, bu kompaniýa indi ýoklugyň iň ýokary derejesine ýetdi.Şeýle-de bolsa, kompaniýanyň le ...
  Koprak oka
 • Transformatoryň esasy parametrleri haýsylar?

  Transformatoryň esasy parametrleri haýsylar?

  Degişli tehniki parametrler bilen aňladylyp bilinýän dürli görnüşli transformatorlar üçin degişli tehniki talaplar bar.Mysal üçin, güýç transformatorynyň esasy tehniki parametrleri: bahalandyrylan güýç, bahalandyrylan naprýa .eniýe we naprýa .eniýe gatnaşygy, bahalandyrylan ýygylyk, iş temperaturasy ...
  Koprak oka
 • Hytaý gurallar jemgyýetiniň agzalary Sinping elektronikasyna baryp gördüler

  Hytaý gurallar jemgyýetiniň agzalary Sinping elektronikasyna baryp gördüler

  26-njy iýulda, Sinpingde başlyk Li Peixin Baş sekretar Li ueueguang we onuň wekiliýetini mähirli garşylady we Sinpingiň transformator önümçilik bazasyna baryp görmek üçin ýoldaş boldy.Önümiň hilini üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • Gaplanan transformatoryň üýtgeşik aýratynlyklary haýsylar?

  Gaplanan transformatoryň üýtgeşik aýratynlyklary haýsylar?

  Küýzegär transformatory temperaturany sazlamak funksiýasyna eýedir, el bilen / awtomatiki fanat işlemegini we ýapylmagyny goldaýar we näsazlyk, aşa gyzgyn eşidilýän we wizual signal duýduryşyny, aşa ýokary temperatura awtomatiki syýahat we ş.m. ibermek funksiýalaryna eýedir Elbetde, küýzegär transformatorynyň aýratynlyklary ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)