Önümler

 • Maşyn guraly dolandyryş transformatory

  Maşyn guraly dolandyryş transformatory

  Aşakda bu transformatoryň jikme-jik parametri bar. Müşderiniň parametrleriniň talaplaryna görä sazlap bileris.1 、 Transformator esaslary : JB / T5555-2013。 2 、 JBK Dolandyryş Transformatory 3 the Bahalandyrylan giriş naprýa ACeniýesi AC 380V-427V-480V 50Hz bolanda, ýüklenmeýän tok bahalandyrylan tokyň 12% -inden azdyr.4 ated Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi : U = 115V 275VA。 5 、 izolýasiýa derejesi B synp 6
 • Terminal bilen örtülen transformator

  Terminal bilen örtülen transformator

  Bu önüm, partiýa tarapyndan öndürilen terminallar bilen küýzegär önümidir.Gabygyň reňki we önümiň aýratyn parametrleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Gural transformatory

  Gural transformatory

  Önümiň daşky ýüzi açyk, arassa, mehaniki zeper ýetmezden, terminal tekiz we dogry, adynyň ýazgysy aýdyň we berkdir.

  Bu önüm gural önümlerine degişlidir. Beýleki müşderiler üçin köpçülikleýin önümçiligimiz bar, şeýle hem müşderiniň parametrlerine görä özleşdirmegi kabul edip bileris.

  Tehniki talaplar we elektrik öndürijiligi: GB19212.1-2008 elektrik transformatorlarynyň, elektrik üpjünçiliginiň, reaktorlaryň we şuňa meňzeş önümleriň howpsuzlygy - 1-nji bölüm: Umumy talaplar we synaglar, GB19212.7-2012 Transformatorlaryň, reaktorlaryň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň we şuňa meňzeşleriň howpsuzlygy 1100V we aşakda elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi bolan önümler - 7-nji bölüm: Howpsuzlygy izolýasiýa transformatorlary we howpsuzlyk izolýasiýa transformatorlary bilen elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin ýörite talaplar we synaglar.

 • Pes ýygylykly Pin transformator

  Pes ýygylykly Pin transformator

  Haryt aýratynlyklary:
  ● Birinji derejeli doly izolýasiýa, ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

  Uly ýitgi, ýokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy bilen ýokary hilli ýokary magnit geçirijilik kremniy polat list kabul edilýär

  ● Işleýiş ýygylygy: 50 / 60Hz

  Acu Wakuum emdirmek

  50 Dielektrik güýji 3750VAC

  Ulation izolýasiýa synpy B.

  EN EN61558-1, EN61000, GB19212-1, GB19212-7 bilen sazlaň

 • Enkapsulirlenen transformator XP392-003

  Enkapsulirlenen transformator XP392-003

  Model XP392-003, bu transformator önümi, eksport üçin Amerikanyň standart gaplanan transformatory.Bu önüm ýokary hilli gabyk, skelet, mis sim, küýzegär we beýleki kömekçi materiallaryň awtomatiki önümçiligini kabul edýär.Önüm ýokary yzygiderliligi we ajaýyp hiline eýe bolup, dürli gurşaw we dürli elektrik önümleri üçin amatly.Önüm gaplaýyş kartony, palet we beýleki materiallar eksportyň daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär. Biziň kompaniýamyz, geingdao portuna we Týanjinin portuna ýakyn geografiki pozisiýasyna eýe, amatly transport we çalt eltip bermek.

  Bu önüm küýzegär önümleriniň diňe biridir.Amerikan standart küýzegär transformatorlarynyň doly toplumyny öndürip bileris.Jikme-jiklikler üçin küýzegär önümleriniň seriýasyny web sahypamyzda gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris.Gerekli önümi tapmasaňyz, maňa aýratyn parametr talaplaryny iberip bilersiňiz.Bizde aýratyn zerurlyklaryňyza görä zerur transformator önümlerini dizaýn edip we gurup biljek hünärmen tehniki inersenerlerimiz bar.

  Müşderiniň isleglerine görä önüm gabygynyň reňki we küýzegär materialy üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem berip bileris. Modeliň mazmuny üçin Müşderiniň talaplaryna laýyklykda edip bileris. OEM hyzmatyny hem berip bileris.

   

  Iň esasy zat, müşderileriň synap görmegi üçin mugt nusgalary berip bileris.

   

  Köp müşderi mugt nusga synagy üçin ýüz tutdy, synap görmek islemeýärsiňizmi?Meniň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, islän wagtyňyz tüýs ýürekden jogap bererin.

  Islän wagtyňyz maslahatlaşyp bilersiňiz.Meniň bilen habarlaşyň we win-win netijelerini gazanmak üçin gysga wagtda hyzmatdaşlyga mümkinçilik beriň.

 • Standart gaplanan transformator

  Standart gaplanan transformator

  Haryt aýratynlyklary:

  Acu Wakuumy doldurmak, möhürlemek dizaýny, tozana we çyglylyga garşy.

  ● efficiencyokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy

  ● Dielektrik güýji 4500VAC

  B B synpy (130 ° C) izolýasiýa

  ● Işleýiş temperaturasy - 40 ° C-den 70 ° C.

  EN EN61558-1, EN61000, GB19212-1, GB19212-7 bilen sazlaň

  The Birmeňzeş göwrümi we güýji bolan önümleriň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, önümiň durnuklylygy, daşky gurşawa gowy uýgunlaşmagy we uzak ömri bar.

  Ke Kebşirlemek üçin PCB-de rozetka gönüden-göni salynýan görnüşli dizaýn, ulanmak aňsat.

 • Üç fazaly AC görnüşli giriş reaktory

  Üç fazaly AC görnüşli giriş reaktory

  Ulanyş gerimi
  Inverter / servo-nyň her markasy bilen gönüden-göni gabat gelip biler

 • Inverter / servo göni gabat gelýän DC ýumşadyjy reaktor

  Inverter / servo göni gabat gelýän DC ýumşadyjy reaktor

  Ulanyş gerimi
  Inverter / servo-nyň her markasy bilen gönüden-göni gabat gelip biler
  Aýratynlyk
  Garmoniki toky netijeli basyp, DC üstünde goýlan AC süýümini çäklendiriň, ýygylyk öwrüjisiniň kuwwat faktoryny gowulandyryň, ýygylyk öwrüjisiniň inwertor baglanyşygyndan emele gelen garmonikany basyň we düzediji we elektrik toruna täsirini azaldyň.

 • Orderokary tertipli garmoniki basyş seriýasy reaktory

  Orderokary tertipli garmoniki basyş seriýasy reaktory

  Ulanyş gerimi
  Inverter / servo-nyň her markasy bilen gönüden-göni gabat gelip biler

 • EI3011-EI5423 seriýasy Ownuk reaktor

  EI3011-EI5423 seriýasy Ownuk reaktor

  Aýratynlyklar
  Uct Induksiýa
  ● Üýtgedilen tok
  Temperature Temperaturanyň üýtgemegine garşylyk aýratynlyklary
  High Elektrik howpsuzlygynyň we uzak ömrüň aýratynlyklary
  Ins izolýasiýa garşylygy
  ● Işleýiş temperatura diapazony : 0 ℃ +70 range
  Orage Saklamagyň temperatura diapazony : -40 ℃ +120 ℃
  ● 100% Önümçilik synagy

  Zynjyrda, reaktor garmoniki toklara gözegçilik etmek, ýokary ýygylykly impedansy gowulandyrmak, dv / dt-ni netijeli basmak we ýokary ýygylykly syzyş toguny azaltmak ýaly rol oýnaýar.Inwertory goramaga we enjamyň sesini azaltmaga kömek edýär.

  Has çygly gurşawda çyglylyga garşy zerur.Bu önüm, ýörite gaba salynýar we gaplama prosesi arkaly izolýasiýa we çyglylyga garşy.Demir ýadrosy sesiň öňüni alyp we energiýa ýitgisini azaldyp bilýän kebşirleýiş prosesi bilen kesgitlenýär.

 • Elektrik energiýasy hasaplaýjy üçin ýörite tok transformatory

  Elektrik energiýasy hasaplaýjy üçin ýörite tok transformatory

  Highokary takyklyk we kiçi faza ýalňyş talaplary bolan elektrik energiýasyny ölçeýji enjam hökmünde ulanylýar. Transformatoryň esasy deşiginden AC tok girişi, ikinji tarapda milliampere derejesindäki tok signalyny döredýär, ony yzky zerur naprýa signaleniýe signalyna öwürýär ahyrky nusga garşylygy we mikro gaýtadan işlemegiň esasynda ony elektron zynjyryna takyk geçirýär.

 • EI2812 (0.5W) -EI6644 (60W) Gurşun howpsuzlygy izolýasiýa transformatory

  EI2812 (0.5W) -EI6644 (60W) Gurşun howpsuzlygy izolýasiýa transformatory

  Aýratynlyklar

  ● CQC kepilnamasy NO : CQC15001127287 / CQC04001011734 (Fuse)

  ● CE şahadatnamasy NO : BSTXD190311209301EC / BSTXD190311209301SC

  Primary Başlangyç we ikinji derejeli arasynda doly izolýasiýa,

  Safety ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

  ● qualityokary hilli ýokary magnit geçirijilik kremniý polat list

  Small ownuk ýitgiler, ýokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy bilen kabul edildi

  Mis mishli ýokary temperatura we ýokary woltly çydamly UL gurşun

  ● Iş ýygylygy: 50 / 60Hz

  Acu Wakuum emdirmek

  Primary Başlangyç we ikinji derejeli dielektrik güýji 3750VAC

  Ulation izolýasiýa synpy B.

  EN EN61558-1 , EN61000, GB19212-1 , GB19212-7

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)